2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหนองจิก

5.nongjik

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอหนองจิกได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ถึงผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522
2. เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความเข้าใจและส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนให้กว้างขวางขึ้น
3. เพื่อให้สมาขิกเครือข่ายสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและงดใช้สินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม
4. เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นสื่อชักนำประชาชนในชุมชนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5. เพื่อให้สามาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมร่วมกัน
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

ที่อยู่สำนักงาน ::   71/1 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  

ผู้ประสานงานหลัก ::   นายณรงค์ มะเซ็ง
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::   089-6586285
E-mail :: -
เว็บไซต์ :: -

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายณรงค์ มะเซ็ง ประธาน
2. นายอับดุลอาซิ หะยีแวบือราเฮง รองประธาน
3. นางรายิ สาและ เลขานุการ
4. นางเนาวรัตน์ มามะ การเงิน
5. น.ส.มาสีเดาะ อาบูผู้ช่วยการเงิน
6. นายเสรี สะแม ประชาสัมพันธ์
7. นางไซนูน มะเซ็ง ทะเบียน
8. นางปีเสาะโส๊ะเด็น กรรมการ
9. นางคอลีเยาะ มะมิง กรรมการ
10. นางฆาย๊ะ อาแว กรรมการ
11. น.ส.รีเยาะห์ มามะ กรรมการ
12. นางเจาะมาสีเด๊าะ สาและ กรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:524