2nd benefit

2nd benefit

พะเยาเริ่มแล้ว เราต้องการ “สภาองค์กรผู้บริโภค” ที่พึ่งของประชาชน

630221 payou
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยาได้รวมตัวกันขึ้น และร่วมกันจัดตั้ง “สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา” เพื่อสร้างพื้นที่ในการปรึกษาหารือ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้น และเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้บริโภคจังหวัดพะเยาได้ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ หลายครั้งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ทั้งหมดสภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยาจึงเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อใช้รับมือ รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันตัวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากนั้นต้องปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบัน และจะต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง และให้เกิดประสิทธิภาพ
หากจะทำให้ผู้บริโภคเข้มแข็งและมีพลัง เราต้องมีสภาผู้บริโภคในทุกๆจังหวัด และมีสภาองค์กรผู้บริโภคระดับประเทศที่จะเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม

 

Tags: สภาองค์กรผู้บริโภค