2nd benefit

2nd benefit

ร่วมลงชื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ.

know consumer 2การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค
สำคัญอย่างไร มีอำนาจ หน้าที่อะไร
จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยจริงหรือ
ร่วมรับฟังได้ที่ http://bit.ly/2B7r4Hv

 

เอกสารดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....
 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่เสร็จจากการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๑  (รับฟังความเห็น 8 พ.ย-22 พ.ย.61)
 ดาวน์โหลด
แบบเสนอความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....   ดาวน์โหลด