2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพและสิทธิผู้บริโภคทั่วไปให้กับสมาชิกเครือข่ายและคนทั่วไป
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน,องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
4. สนับสนุนนโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพและนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ที่อยู่สำนักงาน :: 91 ม.2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 081-6451255

โทรสาร :: 
ผู้ประสานงานหลัก :: นางสาวชนากานต์ วงศ์วารินทร์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-6451255

E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เว็บไซต์ ::  

รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
2. นางสาวพวงทอง ว่องไว
3. นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา
4. นายณัฐพล เลาสัตย์
5. นายลาภิศ ฤกษ์ดี
6. นางวรกมล เทพา
7. นางสาวยุพา ทองงาม
8. นางสาวประไพ ไชยา
9. นางสาวกฤติยา สิทธิวัง
10. นายน้อย ดูดี

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.ศูนย์ประสานงานหลักประกันภาคประชาชน
2. คณะทำงานพัฒนารถโดยสารสาธารณะ