2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์

 1.มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้ติดเชื้อ เพื่อสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือเพื่อน สมาชิกผู้ติดเชื้อด้วยกัน ให้มีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ
2.รณรงค์ให้ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ ทุกระดับให้เข้าถึงการบริการการรักษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
3.สร้างภาคี เครือข่ายในความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเอดส์ ในชุมชน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในเรื่องเอดส์
4.เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกได้เข้าถึง แล้วรู้สิทธิ ใช้สิทธิเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  65 ถ.ราชคฤห์ อ.เมือง จ.พะเยา

เบอร์ติดต่อองค์กร ::  089-7013761

โทรสาร ::
ผู้ประสานงานหลัก ::  นายสุรัตน์ ชมเชย
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  089-7013761

E-mail :: 

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นายสุรัตน์ ชมเชย
2. นายประสิทธิ์ กันทะบุญ
3. นางดวงใจ คำปา
4. นางยุพิน บุญทา
5. นายขจรพล จันดีวันนา
6. นายกฤติกร คงกาบ
7. นายสุธีทัศน์ จินาวงค์
8. นางสุภนิดา รักไร่
9. นายณรงค์ สีหนาม
10. นางสมศรี แสงอรุณ
11. นางพิราภรณ์ จันธิมา
12. นายภูวนัย นันตี
13. นางจิตรา เผ่าป้อ
14. นางแสงวัน กันเสย์
15. นางผ่องพรรณ ตาจันทร์
16. นางกัณธี เกตุเรือน
17. นายเอนก นันตา
18. นายสมัย เบญชา
19. นายพิชญา ใจกล้า
20. นางจอย ใจจริง
21. นางอ้อย เมืองวงค์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในงานเอดส์ภายใต้โครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน (ECAT-CSC)
2.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลกจังหวัดพะเยา