2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

กลุ่มหมอพื้นบ้านตำบลแม่สุก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนตำบลแม่สุกมีทางเลือกในการรับบริการการแพทย์ทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลแม่สุกใช้สมุนไพรในการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และปราชญ์ชุมชนที่มีภูมิปัญญาการแพทย์ทางเลือก
4. เพื่ออนุรักษ์การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน
5. เพื่อให้สมาชิกรู้ถึงเรื่องสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน :: 119 ม.2 ต.แม่สุกอ.แม่ใจ จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร ::

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายอุดร ตาเบ้า
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  097-9877642

E-mail :: 

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นายอุดร ตาเบ้า
2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
3. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙
4. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่สุก
5. นางณัฐณิชา อุทธโยธา
6. นางจินดา แก้วตา
7. นางสาวสุพิชชา แก้วตา
8. นางสาวบัวผัน แก้วตา
9. พระไชยยันต์ ปญญาวชิโร
10. นายจารุวิทย์ อินแก้วมูล
11. นางฉัตรานาถ เฟรย์
12. นางมารยาท อินต๊ะมูล
13. นางสมจิตร แก้วสืบ
14. นางเอี้ยง ศิริคำน้อย "

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

 

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:863