2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มสร้างสรรค์พลังใจ 42 ตำบลแม่สุก

วัตถุประสงค์

1. เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ติดเชื้อ
2. แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในเรื่องของสิทธิที่ผู้ติดเชื้อพึ่งจะได้รับ
3. พัฒนาศักยภาพของตนเอง
4. อยากให้สังคมยอมรับ
5. อยากให้มีกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบตลอดไป
6. อยากได้อาชีพที่เหมาะกับผู้ติดเชื้อ
7. สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้สิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  68 ม.3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางผ่องพรรณ ตาจันทร์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  086-0813601
E-mail ::

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางผ่องพรรณ ตาจันทร์
2. นางนาตนภา เมืองใจ
3. นางวิไล อินทร์เป็ง
4. นางรัชนีพร ตาจันทร์
5. นายวีรพงษ์ คำก๋อง
6. นายนิมิต ถุงนิล
7. นายชะลอ เทพวงค์
8. นางนวลศรี พินิจสุวรรณ
9. นางณัฐญา เหยา
10. นางดวงเดือน อารีย์
11. นางสาวไอลดา ต๊ะคำ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

 -