2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มสายธารน้ำใจตำบลหนองหล่ม

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเข้าถึงการบริการรักษา
2.เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตการดูแลสุขภาพและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
3.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิและเข้าถึงสวัสดิการต่างๆในชุมชน
4.เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี มีการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของกลุ่ม
5.เพื่อสร้างเสริมให้สมาชิกในกลุ่มรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  187 ม.5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายณรงค์ สีหานาม
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  084-9503756
E-mail ::  

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1.นายณรงค์ สีหานาม
2.นางนุชนาถ มงคล
3.นายเชษฐพล ณคร
4.นางจารุรินทร์ เมืองอินทร์
5.นางมาลี ขันตี
6.นาสุพรรณ เทาตัน
7.นางจันฟอง ทะลิ
8.นายหน่วย มหาไทย
9.นางจันทร์ นั่งงาม
10.นายเดช เลิศดำ
11.นายบุญศรี วิชา
12.นายสายชล ศรีวิชัย

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ดำเนินโครงการด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับการบริหารยุดใหม่
2.การคุ้มครองสิทธิเด็กและการส่งต่อในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
3.สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข และภาคีเครือข่าย R2R