2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มบานบุรี อ.ปง

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้ติดเชื้อ ให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ติดเชื้อด้วยกัน ให้มีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ
2.ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ เข้าถึงการสิทธิขั้นพื้นฐานในการบริการ การรักษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม
3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานด้านเอดส์กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
4.สนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าถึงและรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  
เบอร์ติดต่อองค์กร ::

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางจันทร์เพ็ญ คำวัง
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  080-0695102
E-mail ::  

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ 

1. นางจันทร์เพ็ญ คำวัง
2. นางชื่นกมล จำปา
3. นายพจน์ เจิมเฉลิม
4. นางสุทิน จันทะวัง
5. นางแอ้ว สุดใจ
6. นางทอง ปานทอง
7. นายขจรพล จันดีวันนา
8. นายสมนึก ชาญไชย
9. นางเลย พาร
10. นางสมพร บุญถึง

 

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-