2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มสู่ชีวิตใหม่ อ.จุน

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้ติดเชื้อ เพื่อสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ติดเชื้อด้วยกัน ให้มีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ
2. รณรงค์ให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงสิทธิและผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ ทุกระดับให้เข้าถึงการบริการการรักษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
3. สร้างภาคี เครือข่ายในความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเอดส์ ในชุมชน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในเรื่องเอดส์
4. เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักและรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  61 ม.3 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก :: นางพิราภรณ์ จันธิมา

เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  094-8307519

E-mail ::

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางพิราภรณ์ จันธิมา
2. นางลาวี ปิจดี
3. นายภูวนัย นันตี
4. นางสาวทิวาพร สมศรี
5. นางบุญเรือน ไชยมงคล
6. นางสาววิชชุดา นทีรุ่งรัศมี
7. นางเดือนเต็ม คำคง
8. นางแอนนา แก้วกลิ่น
9. นายวรานนท์ พระวิสัติ
10. นายอรุณ ศรีวิชัย
11. นางจินตนา อินตามล
12. นายประมวน ประหยัด
13. นางสุริยา มณีชัย
14. นายสมศักดิ์ บัวชุม

 ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

       -