2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์องค์รวมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำผู้ติดเชื้อ เพื่อสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ติดเชื้อด้วยกัน ให้มีการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างปกติ
2. รณรงค์ให้ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ ทุกระดับให้เข้าถึงสิทธิการบริการการรักษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
3. สร้างภาคี เครือข่ายในความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาเอดส์ ในชุมชน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนในเรื่องเอดส์
4. สนับสนุนให้สมาชิกได้รู้ถึงสิทธิผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  โรงพยาบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางอ้อย เมืองวงศ์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  083-5804413
E-mail ::

เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1.นายสุพจน์ คำฟู
2.นางโสภิต คำอ่อน
3.นางจิตรา เผ่าป้อ
4.นางสุภนิดา รักไร่
5.นางอ้อย เมืองวงค์
6.นายสุเวช โอ้ทา
7.นางปราณี ขาวแดง
8.นางลำดวน ใจมั่น
9.นางชุติมา สักลอ
10.นางไหลผัด อินสุขิน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-