2nd benefit

2nd benefit

banner qp

สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการจัดการความรู้ องค์ความรู้ พัฒนาชุมชนต้นแบบและชุมชนจัดการตนเอง
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ความรู้ กับประชาชน เอกชน องค์กรภาคีและเครือข่ายฯ
3. สร้างความร่วมมือในการจัดการงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รับรู้ เข้าใจ ปกป้องและรักษาสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน ::  219 หมู่ 9 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   086-1883200
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายนิรันดร์ แปงคำ
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  086-1883200

E-mail ::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายนิรันดร์ แปงคำ
2. นายวิวัฒน์ กณะบุตร
3. นายสมัย รัตนจันทร์
4. ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน
5. นายธนชัย ฟูเฟื่อง
6. นางณัฐรัตน์ คำมูล
7. นางพัตราภรณ์ วงค์แก้ว
8. นางสาวพยอม ดีน้อย
9. นางสาวกชกร สมประสงค์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. เวทีสมัชชาปฎิรูปประเทศไทย พื้นที่จังหวัดเชียงราย
2. เวทีสมัชชาสุขภาพ
3. ข่วงผญ๋าหมอเมืองเจียงฮาย
4. ธนาคารความดึ
5. พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
6. จัดตั้งศูนย์เฮียนฮู้ผญ๋าหมอเมือง และโรงเรียนผู้สูงอายุ
7. ปฎิรูปสังคมและวัฒนธรรมเพื่อชุมชนการคุ้มครองผู้บริโภค ธรรมนูญสุขภาพตำบล