2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (คชส.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน องค์กรชุมชนชาติพันธุ์ในการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรเศรษรฐกิจและวัฒนธรรม
3. เพื่อร่วมผลักดันนโยบายของรัฐด้านสุขภาพที่สามารถเข้าถึง สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตร รวมทั้งนโยบายด้านอื่นๆ
4. เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือ การสื่อสารกับชุมชน สังคมสาธารณะในการจัดการสุขภาพเชิงบวก
5. เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เข้าถึงสิทธิ คุ้มครองสอทธิ รักษาสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน :: 300/35 บ้านเอื้ออาทรโครงการ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-642195
โทรสาร ::  053-642195

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางอาภา หน่อตา
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  086-9111975, 089-4338840

E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางอาภา หน่อตา
2. นางสาวน้ำเพชร โพธิเจริญ
3. นายแดนชัย เสนาน้อย
4. นายอนุสรณ์ แสงศร
5. นายนันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ
6. นางลาวัลย์ ทองอ่อน
7. นายเกรียงศักดิ์ ติรักษา
8. นางวันเพ็ญ เตปินตา
9. นายสมจิตร จันทิมา
10 นางนงเยาวื แสงจันทร์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. เวทีพูดคุยการยกร่างธรรมนูญตำบลและการจัดการเป็นตำบลสุขภาวะ
2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ด้านอาชีวะอนามัยและการดูแลสุขภาพ
3. การให้คำปรึกษา เยี่ยมบ้าน และการเฝ้าระวังสุขภาพ
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้สิทธิสุขภาพ สิทธิด้านเอดส์ และการคุ้มครองผู้บริโภค