2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข

วัตถุประสงค์

1.เพื่อป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัยของชุมชน
2.เพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพสาธารณสุขของชุมชน
3. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพ
4. เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
5.เพือเป็นพื้นที่กลางของชุมชน ประชาชนในการจัดการ ดูแล เฝ้าระวังลดปัญหาโรคในชุมชน

ที่อยู่สำนักงาน ::  ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   091-4120311
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางกมลานันท์ แสงจันทร์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::   091-4120311
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางกมลานันท์ แสงจันทร์
2. นางอารีย์ จันติ
3. นางฟองจันทร์ ชัยมงคล
4. นางนงคราญ ศิรพรกุล
5. นางประพิศ สุขเมือง
6. นางพรรณี กำน้อย
7. นางละมัย อินรัตน์
8. นางพันธ์ โยวัง
9. นางจันทร์เพ็ญ ใจมูล
10. นางจันทรา ดวงวรรณา
11. นางสาวสุภัชชา ปัตถาพิมพ์
12. นางอำพ สุขแปง
13. นางอรุณี พักนิล
14. นายสุพล วังเอ้ย
15. นายชายชาติ มูลศรี
16. นายเกษม ศรีวงวรรณ์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขภาพ สิทธิการคุ้มครองสิทธิ
2. การให้คไปรึกษา เยี่ยมบ้าน
3. เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดูแลสุขภาพประชาชน
4. การจัดการสุ่มตรวจร้านค้าชุมชน จัดเก็บตัวอย่างยาตรวจหาสารอันตรายในยาแผนโบราณ ตรวจเช็ควันหมดอายุ และสารพิษที่ตำค้างในอาหาร