2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลสันมะเค็ด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวมกลุ่มให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังทำอาชีพหลัก แปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าจัดจำหน่ายราคาดีขึ้นหนุนเสริมการใช้สินค้าที่ปลอดภัย
2. พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ด้านสังคม
3. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจน
4. เพื่อสร้างความรักใคร่และสามัคคีกันในหมู่คณะ
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิต่างๆกับสมาชิกในตำบล

ที่อยู่สำนักงาน ::  5 หมู่ 3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  096-1700374
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางจันทร์แรม ธิมูล
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  096-1700374
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นางจันทร์แรม ธิมูล
2. นางนงคราญ คำเอี่ยม
3. นางมยุรี อินนั่งแท่น
4. นางศรีลา ปันจามี
5. นางบัวซอน อินทะนิต
6. นางบุญยัง สังฆะ
6. นางก้าน แสวงสุข
7. นางทองใบ กอนแก้ว
8. นางเนตร แสนเงิน
9. นางจันทร์ ปันเงิน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกกลุ่มแรงงานนอกระบบ
2. เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานด้านสุขภาพและการจัดสวัสดิการชุมชน
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองสิทธิ การบริการสาธารณะ กับกลุ่มสมาชิก ประชาชนในพื้นที่