2nd benefit

2nd benefit

banner qp

 ศูนย์ประสานงานบริการชุมชนแม่สรวย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ
2. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ของชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน แหล่งรายได้และมีการสร้างงานในชนบท
4. เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิผู้บริโภค
5. เพื่อเป็นเวทีกลางให้ชุมชน ประชาชนได้มีเวทีแก้ไขปัญหาและลดปัญหาของชุมชน

ที่อยู่สำนักงาน ::  145 หมู่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเอภแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   093-1340494
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายกระมล อุประรัตน์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  093-1340494
Email ::   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายกระมล อุประรัตน์
2. นายการุณ พรหมสินชัย
3. นายธนสิทธิ์ นารินคำ
4. นายวิเชียร รุ่งเรืองไพสิฐ
5. นายชิน มณีวรรณ
6. นายอนัน ใจเที่ยง
7. นายกนกพล เสรี
8. นายมงคล ยิ่งเจริญ
9. นายอะบี ปอแฮ่
10. นายสมพงษ์ เจาะเส็น
11. นายชนกพร เงือกงาม
12. นายชินาธิป กันภัย
13. นายจรัญ พุทธกาล
14. นางสาวสุพัตรา สมเครือ
15. นายประดิษฐ์ สุวรรณ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี
1. การพัฒนาศักยภาพความรู้ ทักษะ กระบวนการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
2. เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำงานสวัสดิการชุมชน การจัดการตนเอง
3. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายสมาชิก
4. การรณรงค์นิทรรศการตามเทศกาล กิจกรรมต่างๆในชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพชุมชน