2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายชาติพันธ์เมืองเชียงราย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงราย
2.เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม จารีต ประเพณีของชาติพันธุ์ให้ดำรงไว้เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
3.เพื่อให้กลุ่มชาติพันธ์มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน ::  224/1 หมู่ 6 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   089-5587129
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายจุมพล กิตติสาร
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  089-5587129
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายจุมพล กิตติสาร
2. นายไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก
3. นายวิสิทธิ์ ลีลาธรรมสัจจะ
4. นายธีรวัฒน์ ท่อเสียรธรรม
5. นางสุดา ในหาญ
6. นางศศิธร ท้าวโยธา
7. นายสุรีย์ เพ็งพันธุ์
8. นางสังเวียน ปรารมภ์
9. นายถวัลย์ ความชอน
10. นางวัชรี แก้วไสย
11. นายเบญจมินทรื ปฎินนท์วานิช
12. นายเมทาวิน กาบแก้ว

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. ส่งเสริมสุขภาพ อนุรักษ์การกิน การใช้พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร
2. งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเกษตรเพื่อสุขภาพ
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการภัยพิบัติตามสิทธิและนโยบายของรัฐ
4. งานรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพ