2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนในการประสาน เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี
2. เป็นเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน รณรงค์ส่งเสริมป้องกันความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและการเจริญพันธ์
3. เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน

ที่อยู่สำนักงาน :: 77 หมู่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-761599
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาวหยาดฟ้า บุผานัน
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสาวหยาดฟ้า บุผานัน
2. นายถิรมนัส ครูบา
3. นางสาวณัฐธิดา อินจำโรง
4. นางสาวอารียา ม้าทอง
5. นางสาววิไลณา ชุ่มเรือน
6. นางสาวปาริชาติ จริยามา
7. นายธิติพงษ์ ทาบุญ
8. นายบริพัตร คงไมตรี
9. นางสาววิรัณตรี วงค์เกตุ
10. นางสาวยลดา เพียงไธสง
11. นางสาวปรียา ปินะถา
12. นางสาวสุวนันท์ พาแก้ว
13. นางสาว นุมาศ ธิยะจง
14. นางสาวศิริประภา ขามประไพ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
2. โครงการเยาวชนอาสาสร้างสุขให้กับผู้สูงอายุ
3. รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มเยาวชน