2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายชาติพันธุ์ม้งเชียงราย

 
วัตถุประสงค์
 
1.เพื่อการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางงานสร้างหลักสวัสดิการให้สมาชิกเครือข่ายชาติพันธุ์
2. เพื่อหนุนเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคชาติพันธุ์
3.เพื่อสร้างเสริมยกระดับสุขภาพกายและจิตวิญญาณ
4.เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์
 
ที่อยู่สำนักงาน ::   346 หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   080-0725762
โทรสาร ::
 
ผู้ประสานงานหลัก ::   นายธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::   080-0725762
E-mail ::  
เว็บไซต์ ::
 
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม
2. นายกฤษณะ แซ่ท่อ
3. นายยีปง แซ่ท่อ
4. นายสุริยา ศิริสุขสกุล
5. นายกังฮัว แซ่ท่อ
6. นายซ่อเน้ง แซ่ท่อ
7. นายนรเชษฐ์ แซ่มัว
8. นายฟ่ง แซ่ย่าน
9. นายบุญชู แซ่ท่อ
  
ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี
1.ประชุมเสริมศุกยภาพแกนนำกลุ่มสมาชิก
2.งานสำรวจข้อมูล การส่งเสริมสุขภาพ
3.งานด้านสวัสดิการชุมชน