2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์พันธกิจเพื่อนบ้านชายขอบสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยา ในประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในเยาวชนและสตรี
2. เพื่อส่งเสริมโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน สตรีในการศึกษาการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะชีวิต
3. เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยในกลุ่มเยาวชน สตรี
4. การสร้างเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิ การบริการต่างๆ

ที่อยู่สำนักงาน ::  176 หมู่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  080-1301085
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายอาคม ชมภูสมสา
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  080-1301085
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอาคม ชมภูสมสา
2. นางอาภา หน่อตา
3. นายนพดล สมทะนะ
4. นายกรรจร เจียมรัมย์
5. นางสุวรีย์ กิจพัฒนอนันต์
6. นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
7. นางปิยวรรณ สามเพชรเจริญ

 ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานรณรงค์ป้องกันบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2. งานอบรมให้ความรู้
3. งานประสานเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี รพสต. รพ.
4. งานสิทธิสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค