2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชุมชนดอยทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  149 หมู่ 23 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  081-4726664
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายประหยัด อินไชย
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  081-4726664
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายประหยัด อินไชย
2. นายจันทร์เจ้า ปัณนะกุล
3. นางสาวสมใจ เจริญวงค์ตระกูล
4. นางจันทรา ชัยทอง
5. นายพา ถาเบียง
6. นายสุทิน อินสาร
7. นายสันติศักดิ์ เกดฉาย
8. นายประเสริฐ จำรัส
9. นายสมพร ศรีศรีคำนวน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค