2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชุมชนสามัคคีพัฒนามั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  498 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-602980
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาวเบญจวรรณ ศิริเวชอำนวยกิจ
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  053-602980
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสาวเบญจวรรณ ศิริเวชอำนวยกิจ
2. นายวิเชียร วัฒนชัยเลิศกุล
3. นายคมกริช ยอดแก้ว
4. นาย ทนพนย์ เจี่ยงเพ็ชร์
5. นางสาวกานต์ธิดา อาซอง
6. นางอรดี ยาดี
7. นางหมูชู แซ่หว่าง
8. นางราตรี วงศ์ใหญ่
9. นางสาวบูเพียว แซพากู่
10. นางสาวรัตนา ในใจ
11. นางอาส่อม ร่วมขุน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค