2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชุมชนวัดพระแก้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการ ปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  1107/65 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  087-1749549
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางจันทรา ครองทรัพย์, นางสุรดา ใจหาญ
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  087-1749549
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางจันทรา ครองทรัพย์
2. นางสุรดา ใจหาญ
3. นายดาวลักษณ์ สมฤทธิ์
4. นางสายทอง สุภาวรรณ์
5. นายอุ่นเรือน แสนติยศ
6. นายสุรศักดิ์ จาอู๊ด
7. นางอารีย์ จาอู๊ด
8. นายจิรทีปต์ สายพา

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค