2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชุมชนเคหะสถานล้านนา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2.  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  205/1 หมู่ 23 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  089-8559045
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางพรทิพย์ วรนาม
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  089-8559045
E-mail :: 
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางพรทิพย์ วรนาม
2. นายธวัชชัย แสงคำ
3. นางเจนจิรา สิทธิรัตน์
4. นางอำพร สุยะมงคล
5. นางพรชนก ธานีกุล
6. นางณัฐธิพร วรนาม
7. นายชัยฤทธิ์ ชวนานนท์
8. นางอำพร จันทร์ดวงแปง
9. นายสงวน ทินวัง
10. นายประหยัด อินไชย

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค