2nd benefit

2nd benefit

banner qp

แคร์แมทเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
2. ส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการดำเนินงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
4. สร้างกลไกการพัฒนางานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภาคประชาสังคม

ที่อยู่สำนักงาน ::  เลขที่ 257/33 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  099-2416419
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  คุณศตายุ สิทธิกาน
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  099-2416419
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ศตายุ สิทธิกาน
2. ณัชนพ ไชยเรียน
3. รัชเดช คำฟู
4. อภิวัฒน์ ชาววิไล
5. เรวัติ ไฝคำ
6. สุภาพรรณ กันธาซาว
7. อวัสดา อนยาสม
8. เกษจันทร์ เหลืองทอง
9. ณัฐกฤษ์ฏิ์ ใหม่น้อย
10. ธชาดา วงศ์ศรี
11. พงษ์ศักดิ์ จันทร์หล้า
12. วิชิระ ปินตานา
13. ภานุวัฒน์ ปาลี

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-