2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชมรมสู่ขวัญดอยหลวงเชียงดาว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อด้วยกัน
2. เพื่อให้คำปรึกษากลุ่มเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เอชไอวี
3. เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานส่งต่อกับหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อและครอบครัวให้ได้รับการยอมรับในสังคม
4. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อและครอบครัวให้ได้รับการยอมรับในสังคม
5. เพื่อเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::   227 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  095-6970278
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  คุณสกาวเดือน สมเกตุ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  095-6970278
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อคณะกรรมการ

1. สกาวเดือน สมเกตุ
2. กานดา สิงห์ชัยชิด
3. เฉลียว หนักป้อ
4. ชาติชาย เสาร์แก้ว
5. สุวิมล อาป่า
6. ปัญจมา จันทร์ทอง
7. ลุลุ ละไพร
8. บุญมา เขื่อนเพชร
9. แสงเมือง เมืองจองส่าง
10. จิรนันท์ ปะแตะ
11. สม สิหง์คำ
12. ทองคำ บุญเป็ง
13. ผ่องศรี ใหม่ดี
14. คำปัน ปิ่นตาทอง
15. เอกลักษณ์ แกมู

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-