2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพและศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ การคุ้มครองสิทธิ การติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพ
2.  เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น เครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนา และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้แกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพกลุ่มแม่ญิงฮักถิ่นสันทราย ทำหน้าที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอำเภอสันทราย
4.  เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพกลุ่มแม่ญิงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพในระดับตำบลและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น

ที่อยู่สำนักงาน ::  111 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-447573
โทรสาร :: 053-447574

ผู้ประสานงานหลัก ::   คุณอัญชลี สุใจคำ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-7165927,080-6804811,089-6331638,084-6166178
E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางผ่องพรรณ แสงคำ
2. นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล
3. นายทนัน ภิวงค์งาม
4. นางนันท์นภัส ก๋องแก้ว
5. นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
6. นางรจนา ยี่ปัว
7. นางอัญชลี จอมธัญ
8. นางลำดวน มหาวัน
9. นางสาวกาญจนา แถลงกิจ
10 นางสาวศิริพร ระวีกูล

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-