2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มบุคคลภายชนชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาวะทางเพศของตนเองและการคุ้มครองสิทธิเพื่อนในชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรชนชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุขภาวะทางเพศ การคุ้มครองสิทธิของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3. เพื่อเป็นองค์กรเชื่อมประสาน และระดมทรัพยากรทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่น ในการร่วมกันสนับสนุนการจัดการปัญหาสุขภาวะทางเพศ และการคุ้มครองสิทธิ
4. เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชนสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร ในประเด็นอื่นๆและไม่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ที่อยู่สำนักงาน ::  343/522 หมู่ 6 บ้านเอื้ออาทรเหมืองง่า ถนนจามเทวี 23 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก :: วิวัฒน์ ดอกพอน
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  061 – 2085539
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายวุธสิทธิกร จันตรี ผู้ประสานงาน/ให้คำปรึกษาส่งต่อ
2. นายเอกชัย ชูวันใจ จัดการข้อมูลองค์กร/ให้คำปรึกษาส่งต่อ
3. นายวิวัฒน์ ดอกพอน ชุมชนสัมพันธ์/ให้คำปรึกษาส่งต่อ
4. นายกิตตินันท์ จันทร์สุข ชุมชนสัมพันธ์/ให้คำปรึกษาส่งต่อ
5. นายชะนะตะ ตั๋นจา ชุมชนสัมพันธ์/ให้คำปรึกษาส่งต่อ
6. นายกัณฑนากร สุวรรณหล้า ชุมชนสัมพันธ์/ให้คำปรึกษาส่งต่อ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-