2nd benefit

2nd benefit

banner qp

สมาคมเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อ.ลี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว/ผู้ดูแล/ผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆด้าน อาทิเช่น ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพพลานามัย ด้านการจัดสวัสดิ์การ เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งการกุศลอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
4. เพื่อระดมทุนและจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งครอบครัว เพื่อนำมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง
5. เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและสังคม รวมทั้งให้สังคมได้ยอมรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต่อไป
6. เป็นตัวแทนผู้พิการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ของผู้พิการ
7. เพื่อส่งเสริม ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือสมาคมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสหรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
8. ไม่มีวัตถุประสงค์ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะบิลเลียด หรือเล่นการพนันทุกชนิดในสมาคม
9. ไม่มีวัตถุประสงค์ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
10. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

ที่อยู่สำนักงาน ::  144/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายมีสิทธิ์ แก้วนับภา
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  094 – 7138828
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายมีสิทธิ แก้วนับภา
2. นายทองใบ สตรอง
3. นางสาวรัตติกาล แก้วคำปัน
4. นายศรีนวล อุดทา
5. นางจันทร์หอม โอ๊ดหม่องคำ
6. นางปราณี สุรินวงค์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-