2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มฟ้าหลังฝน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีเอดส์กับคนในชุมชน
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงการป้องกันเอดส์
3. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิในระบบหลักประกันและสิทธิที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเรื่องสิทธิ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ"

ที่อยู่สำนักงาน ::  105 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จัหวัดลำพูน
เบอร์ติดต่อองค์กร ::
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  วินัญญา กันทะ
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  080 - 1403650
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอนุชา มาแก้ว คณะทำงาน
2. นางคำมา ด้วงประสิทธิ คณะทำงาน
3. นางสาววินัญญา กันทะ ผู้ประสานงานกลุ่ม
4. นางศรีลักษณ์ มาแก้ว คณะทำงาน
5. นางเพ็ญศรี อุดแก้ว คณะทำงาน
6. นายวิมล โปธายศ คณะทำงาน
7. นายณรงค์ ด้วงประสิทธิ์ คณะทำงาน
8. นางสาวนีรภา มาฤทธิ์ คณะทำงาน
9. นางวรรณา จินะวรรณ คณะทำงาน
10. นางแสงคำ ดอนแก้ว คณะทำงาน
11. นิรัญ ขัดวัง คณะทำงาน
12. นายรัญจวน เอี่ยมฤทธิ์ คณะทำงาน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-