2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนของรัฐและองค์กรในการแก้ไขเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้บริโภคพืชที่ปลอดภัย
4. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและเข้าถึงสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน ::  41/2 หมู่ที่ 9 ตบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
เบอร์ติดต่อองค์กร ::
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก :: อำภา รุกขรัตน์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  095 - 5017917
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสุรัตน์ รุกขรัตน์
2. นางอำภา รุกขรัตน์
3. นางสุภาพ ตะยะพงศ์
4. นายอินสม กันยะดอย
5. นายวิรัตน์ งานเลิศ
6. นายแดง ยาจันทร์
7. นางนาตยา ศรัธาทร
8. นางนิด สำโรง
9. นายบุญเรือง จันทร์ติ๊บ
10. นายสุทัศน์ สมศรี
11. นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-