2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มลำปางหนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/ประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็ง
2. เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานภายในและภายนอกเครือข่าย4.เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านการคุมครองสิทธิ

ที่อยู่สำนักงาน ::  12/1 ถ. นาก๋วม ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  081-1688875
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางสาวสรวงสุดา โพธิ์แก้ว
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  084 – 073-3766
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี