2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตำบลนาแส่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอทุกคนได้เข้าถึงบริการและดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวและผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาแกนนำกลุ่มสามารถพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่

ที่อยู่สำนักงาน ::  บ้านนาแก้วตะวันออก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  086-9223855
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางพรพิมล อินลวง
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  086-922-3855
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี