2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่

 

5.hatyai

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอนาหม่อม
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ในการสร้างความเข้มแข็งเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประชาชนกลุ่มต่างๆ
3. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ที่อยู่สำนักงาน ::  29/9 ม.9 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  065-0277948
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางราศรี พรหมจันทร์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  065-0277948
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ 

1. นางราศรี พรมจันทร์ ผู้ประสานงาน
2. นางจุไรวรรณ ศรีไพบูลย์ กรรมการ
3. นางฐานิดา เฟื่องฟ้า กรรมการ
4. นางสมศรี สระแก้ว กรรมการ
5. นายสมภาษณ์ แก้วเสถียร กรรมการ
6. นางฐิติภัค รัชสิทธิ์ กรรมการ
7. นางโอภา เข็มทอง กรรมการ
8. นางรัตนา พรมสาย กรรมการ
9. นางผล พงษธน กรรมการ
10. นางวรรณา อินทรัตน์ กรรมการ
11. นางจุไรรัตน์ แก้วพิบูลย์ กรรมการ
12. นางเขมจิรา ธยาวีร์ กรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

-

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465