2nd benefit

2nd benefit

 ข่าว - บทความล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอรัตภูมิ

6.ratthanapoom

 

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ในการสร้างความเข้มแข็งเท่าทันสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในประชาชนกลุ่มต่างๆ
3. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และรับเรื่องร้องเรียนประสานงานแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสาธารณะ

ที่อยู่สำนักงาน ::  192/2 ม.3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  081-7382363
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::   นางชัชชญา ไชยถาวร               
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-7382363
E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางชัชชญา ไชยถาวร ประธาน/ผู้ประสานงาน
2. นางยุพิน กิตติลีลา กรรมการ
3. นางอภิณญา แก้วจันทร์ กรรมการ
4. นางนพธีรา ขุนชำนาญ กรรมการ
5. นางสมใจ ชูใจ กรรมการ
6. นางจันทนา ศรีวิโรฒ กรรมการ
7. นางปราณี ทองรักษ์ กรรมการ
8. นางวาสนา ศรีวัง กรรมการ
9. นายบรรจง ทองเอื่อย กรรมการ
10. นางอำนวย ไชยรักษ์ กรรมการ
11. นางจำเนียน สะมะบุบ กรรมการ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เทศกาลต่างๆ เช่น งานอสม.
2. ให้ข้อมูลผู้ปกครอง อสม.
3. มีการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่
4. มีการทำงานร่วมกับหน่วยงาน เช่น รพ.รัตภูมิ
5. มีตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นต้น

ข่าวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ช...

Hits:465