2nd benefit

2nd benefit

คอบช. - มพบ. ประกาศรางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

600111 news-law4

11 ม.ค.60 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ( คอบช.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มอบรางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยมหวังสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้บริโภค เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นและเป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค


ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการที่ร่วมตัดสินกล่าวว่า การมอบรางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยมนั้น ถือเป็นหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้บริโภคทั้งเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นของ คอบช.

“การมอบรางวัล คนใช้สิทธิยอดเยี่ยม ถือเป็นกำลังใจสำหรับผู้บริโภคให้พิทักษ์สิทธิของตัวเอง และมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิทธิ ดำเนินการร้องเรียน ต่อสู้เพื่อให้ได้ความเป็นธรรม และคอยติดตามแก้ไขปัญหาของตนเองหรือผู้อื่นด้วยถือเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม” นายจุมพลกล่าว

ผลรางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยมประจำปี 2559 จากผู้เข้าประกวด 10 คน รางวัลโล่ห์เกียรติยศ คนใช้สิทธิยอดเยี่ยม ได้แก่
1.นางเจตนิพิฐ สุขกัลยา ผู้บริโภคที่ใช้สิทธิร้องเรียนโรงพยาบาลเพื่อคืนสิทธิบัตรทองให้ญาติชาวจีนผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี

600111 news-jatnipit

รางวัลใช้สิทธิ์ดีเด่น ได้แก่ นายสมคิด โพธิ์จินดา ผู้บริโภคที่ลุกขึ้นต่อสู้เรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ผ่านสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

600111 news-somkid

และนางสาวนิตญา วงษ์หลี ผู้บริโภคที่ร้องเรียนเพื่อให้ญาติได้รับเกิดการชดเชยเยียวยาที่เป็นธรรม กรณีอุบัติเหตุ รถโดยสารสาธารณะไฟไหม้ ผู้ใช้สิทธิ์ผ่านองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

600111 news-law3

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าประกวดซึ่งส่งโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 72 จังหวัด โดยเป็นผู้ใช้สิทธิที่มีการร้องเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 โดยมีเกณฑ์คัดเลือก 4 ประเด็นคือ 1.ความมุ่งมั่น 20 คะแนน 2.การมีส่วนร่วมและติดตาม 10.คะแนน 3.ความสำคัญของปัญหา 10 คะแนน และ 4.ผลของการแก้ปัญหา 10 คะแนน

นอกจากนี้ภายในงานยังมอบเกียรติบัตรศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 48 จังหวัด 72 ศูนย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคต่อไป

600111 news-law5