2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินทำอย่างไรไม่ให้เสียเงิน

570102 medical2

 

ปัจจุบัน ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล ตามโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการต่างๆ ที่กำหนดในระบบหลักประกันสุขภาพแต่ละระบบ และหากเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงิน ตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” ซึ่งมุ่งหมายให้ทุกคน สามารถรับบริการที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า