2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คู่มือผู้บริโภคศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Consumption Education for Middle School 2017 Cover

 คู่มือบริโภคศึกษาเล่มนี้ เกิดจากการทำงานของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาหรือใช้สอนในสถาบันศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่และกระบวนการต่าง ๆ แก่ผู้เรียนในการบริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตมากและต้องอาศัยการทำความเข้าใจ ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างต่าง ๆ ในอดีตถึงปัจจุบัน

คู่มือการใช้สิทธิด้านอาหารไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


Hot2Foodคู่มือการใช้สิทธิด้านอาหารไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

จัดทำทำโดย : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค

สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อหาอื่นๆ...

  • 1
  • 2