2nd benefit

2nd benefit

โรงเรียนใส่ใจ ผู้ปกครองอุ่นใจ ความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

610719-3
เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย เช็คสภาพรถรับส่งนักเรียนกว่า 57 คัน พบคันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพทางขนส่งจังหวัดแนะให้กลับไปปรับปรุงก่อนนำมาวิ่งรับส่งนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ทางขนส่งจังหวัดสุรินทร์, เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์และเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพรถรับส่งนักเรียน เช่น ไฟเลี้ยว, ไฟหน้าและหลัง, ถังดับเพลิง, ความแข็งแรงของเบาะที่นั่ง, เอกสารการต่อทะเบียน, การต่อ พ.ร.บ.รถ เป็นต้น

ทั้งนี้มีรถรับส่งนักเรียนที่เข้าตรวจเช็คสภาพทั้งหมดจำนวน 57 คัน คันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพทางขนส่งจังหวัดให้นำกลับไปปรับปรุงแล้วนำกลับมาดำเนินการใหม่ ส่วนรถรับส่งนักเรียนที่ตรวจสภาพผ่านจะได้รับหนังสือรับรองจากโรงเรียน พร้อมข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่รับส่งในแต่ละคัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตจากขนส่ง

ด้านนายชัยสิทธ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า เรื่องการอบรมคนขับรถรับส่งนักเรียนและการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียน ถือเป็นระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับการเดินทางของนักเรียนที่เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ลดการเดินทางที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ เช่น ลดการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ทุกเทอมทางโรงเรียนได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าเมื่อลูกของท่านเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่งนักเรียนจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะครู คนขับรถรับส่งนักเรียนเอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูกหลานเพื่ออนาคตของเด็กและเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า เดิมแต่ก่อนรถรับส่งนักเรียนจะจอดรับส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนซึ่งไม่เป็นระบบระเบียบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจึงหารือกับคนขับรถรับส่งนักเรียนทุกคนเพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการทำงานให้รถรับส่งนักเรียนมีความปลอดภัย จึงได้จัดตั้งชมรมคนขับรถรับส่งนักเรียนขึ้นมา พร้อมข้อปฏิบัติร่วมกันคือ รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพรถโดยขนส่งจังหวัด พร้อมกับรายชื่อนักเรียนที่โดยสารในแต่ละคันรวมถึงช่องทางการติดต่อหากมีปัญหา การดำเนินงานในส่วนนี้คนขับรถรับส่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนที่เดินทางมากับรถรับส่งนักเรียนล้วนเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่

ด้านเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์ เห็นว่าการเดินทางของนักเรียนยังขาดเรื่องการดูแลความปลอดภัยระหว่างเดินทางหรือนายท้าย ซึ่งเป็นปัญหาว่าใครจะมาเป็นผู้ดูแลหากผู้ดูแลประจำรถที่ทางคนขับรถได้เตรียมไว้ไม่สามารถร่วมเดินทางได้ทุกครั้ง และรถบางคันไม่มีผู้ดูแล จึงได้วางแผนงานร่วมกันว่าจะจัดอบรมนายท้ายรถรับส่งนักเรียนเพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัย ต่อไป

 

ข้อมูลจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค