2nd benefit

2nd benefit

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดเวทีพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด

phyaocivil 02

 

วานนี้ (31 สิงหาคม 2559) มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาจัดเวทีพัฒนากลไกความร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกว่า 10 องค์กร จำนวนกว่า 20 คน เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมประสานงานกับภาคีทุกภาคส่วน เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนด้านนโยบายที่มีผลกระทบกับผู้บริโภค ด้วยการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดแกนนำขององค์กรเครือข่ายที่สามารถเป็นนักจัดการปัญหาผู้บริโภคในการเฝ้าระวัง การแก้ไขปัญหา และสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคในการรู้สิทธิ ใช้สิทธิ และเข้าถึงสิทธินำไปสู่การแก้ไขปัญหาของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

 

phyaocivil 04

phyaocivil 01