2nd benefit

2nd benefit

เวทีพัฒนาแกนนำองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จ.พะเยา

payaocivil news 10092016-01web

เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2559 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาได้จัดเวทีพัฒนาแกนนำองค์กรผู้บริโภคคุณภาพจังหวัดพะเยาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยได้รับความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รวมไปถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกว่า 15 องค์กร

payaocivil news 10092016-04web

payaocivil news 10092016-03web