2nd benefit

2nd benefit

banner qp

มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีการศึกษาเกิดจิตสำนึกและมีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมทั้งฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อสาธารณะเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่อยู่สำนักงาน ::  91 ม.2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร :: 054-458757 / 084-8046444 / 084-6116564

โทรสาร  054-458766

ผู้ประสานงานหลัก :: นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  081-8849602

E-mail ::  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์   :: https://www.phayaocivil.com

 รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
2. นางสาวพวงทอง ว่องไว
3. นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา
4. นายณัฐพล เลาสัตย์
5. นายลาภิศ ฤกษ์ดี
6. นางวรกมล เทพา
7. นางสาวยุพา ทองงาม
8. นางสาวประไพ ไชยา
9. นางสาวกฤติยา สิทธิวัง
10. นายน้อย ดูดี

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี 

1.การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย กรณีศึกษาอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา”ประเภทโครงการนวตกรรม

2. รางวัลPrime Minister Road Safety Award 2560