2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มเกษตรเพื่อการผลิตตำบลแม่สุก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
2. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี
3. เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างอาชีพเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ที่อยู่สำนักงาน ::  146 ม.2 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  

โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::   นายหมั่น แก้วตา
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  089-5522790

E-mail :: 

เว็บไซต์ ::

 รายชื่อคณะกรรมการ

 1. นายหมั่น แก้วตา
2. นายสมบัติ ปันมี
3. นายอุดร ตาเบ้า
4. นายอดุลย์ พินิจสุวรรณ
5. นายสมชาย ปวนเต็ม
6. นาบุญยิ่ง ตาคำ
7. นายเหล่ง อุทธโยธา

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อการผลิตตำบลแม่สุก