2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายรักษ์สุขภาพตำบลทรายขาว

วัตถุประสงค์

1. เครือข่ายฯได้รับการคุ้มครองและมีการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. สร้างความรู้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เข้าถึง เข้าใจ ปกป้องสิทธิตนเอง 

ที่อยู่สำนักงาน :: 9808 หมู่ 12 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  080-0381220
             โทรสาร ::  
ผู้ประสานงานหลัก :: นางอำพรรณ ปักกาเวสูง
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  080-0381220

E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางอำพรรณ ปักกาเวสูง
2. นางปราณี ศรีลิ
3. นางรัตนา อุปเสน
4. นางอรวรรณ เสนาวัฒน์
5. นางจารุวรรณ ทาสุรินทร์
6. นางวันเพ็ญ จันทผาบ
7. นายพิพัฒน์ โนสุยะ

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.การพัฒนาความรู้ ข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภคสมาชิกและแกนนำ
2.การเชื่อมประสานหน่วยงานภาคีในการทำงานทุกระดับ