2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์

1. รณรงค์ให้คนในชุมชน-สังคม-มีความรู้-ความเข้าใจเรื่องเอดส์และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเกิดการยอมรับศักยภาพของผู้ติดเชื้อ/พัฒนาหนุนเสริมให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พัฒนาส่งกระบวนการการทำงานด้านเด็กระดับอำเภอโดยแกนนำศูนย์องค์รวม การให้คำปรึกษา เยี่ยมบ้าน พบกลุ่มเด็ก การประสานส่งต่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว
3. พัฒนาแกนนำผู้ติดเชื้อ ( ผู้ใหญ่,เด็กเยาวชน )ให้มีความรู้- ความสามารถร่วมกันรณรงค์การเข้าถึงการรักษาสุขภาพ/การดำเนินชีวิตด้านการดูแลตนเองที่จะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆและเสริมสร้างความเข้มแข้งของกลุ่มเสริมกำลังใจ-กำลังกายที่ดีกับเพื่อนผู้ติดเชื้ออย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง เท่าเทียม โดยคำนึงถึงการส่งเสริมโอกาสกับกลุ่มที่เข้าถึงยาก(เช่นกลุ่มชนเผ่า เด็ก คนชรา)
4. ร่วมประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/เอกชนและองค์กรชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
5. ส่งเสริมกลุ่มผู้ติดเชื้อและเครือข่ายฯให้มีศักยภาพในการทำงานโดยมีทิศทาง กลไกการประสานงานและความโป่งใสตรวจสอบได้
6. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง ทั่วถึงและเท่าเทียม

ที่อยู่สำนักงาน ::   105/9 หมู่ที่ 1 ซอย 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-600045
โทรสาร :: 053-600045

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายยุทธนา ไกลถิ่น, นายสงบ สมศักดิ์
เบอร์ผู้ประสานงานหลัก ::  093-1370775, 087-3033129
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::  

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสงบ สมศักดิ์
2. นางรัตนัย โสภารัตน์
3. นายมานัส ทองคำ
4. นายประโยชน์ สิทธิสม
5. นางดวงทิพย์ แปงหมื่น
6. นางคำน้อย บุญตัน
7. นางยุพิน บัวอินทร์
8. นางบงกช วุฒิ
9. นางรมิดา ธิบูรณ์
10. นายทนงศักดิ์ สุริยะแก้ว

 ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การพิทักษ์สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค
2. การพัฒนาความรู้ ความสามารถแกนนำและสมาชิกให้มีความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ
3.งานเชื่อมโยงภาคี หน่วยงานด้านการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสุขภาพ
4.งานเข้าถึงการบริการสุขภาพการทำงานแบบองค์รวม