2nd benefit

2nd benefit

banner qp

เครือข่ายแรงงานนอกระบบตำบลดอยงาม

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ด้านสังคม
2. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจน
3. เพื่อสร้างความรักใคร่และสามัคคีกันในหมู่คณะ
4. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิต่างๆกับสมาชิกในตำบล

ที่อยู่สำนักงาน :: 129 หมู่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  089-9537183
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::   นางนงคราญ  สุวรรณ์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน :: 089-9537183

E-mail ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางนงคราญ สุวรรณ์
2. นางจันทร์หอม อุ่นเรือน
3. นางสม ยาพรม
4. นายสมชาย สุวรรณ์
5. นางรุ่งฤดุ มั่งมูล
6. นางน้ำทิพย์ อุ่นเรือน
7. นายอินสม อุ่นเรือน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. การพัฒนาความรู้ ข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภคสมาชิกและแกนนำ
2. การเชื่อมประสานหน่วยงานภาคีในการทำงานทุกระดับ
3. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง