2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มมะขามป้อม อำเภอเวียงชัย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มารับบริการการป้องกัน รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และรักษาด้วยยาต้านไวรัส
2.เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันตนเอง และเข้าสู่บริการที่ได้รับมาตรฐาน ด้านสุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิ์
3.เพื่อให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติ ไม่มีการตีตรา ไม่เลือกปฎิบัติ
4.เพื่อให้แกนนำ สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  โรงพยาบาลพระญาณสังวร ตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นางยุพิน บัวอินทร์, นางกรรณิการ์ แก้วบัวคู
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  085-7194841, 083-0014481
Email :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. น.ส.ยุพิน บัวอินทร์
2. นายสมบูรณ์ อินต๊ะวงค์
3. นายอุทิศ ดวงงา
4. นายแดนชัย เทพผง
5. นางปรีดา มาแสน
6. น.ส.วนิดา ศรีสุข
7. นายชาญณรงค์ สมแก้ว
8. นายเอนก หน่อจ๋อม
9. นางจันทร์ฝน สายพรม
10. นายนิตินันท์ อุ่นมหาวรรณ
11. นายอุทัย อนันเอื้อ
12. นายประดิษฐ์ นันทะเสน

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และการให้คำปรึกษา
2.กิจกรรมพบกลุ่มสมาชิกและแกนนำ การให้ความรู้ ข้อมูล การดูแลสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิฯ
3.อบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ การคุ้มครองสิทธิ
4.กิจกรรมรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงการบริการและการคุ้มครองสิทธิ