2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชมรมรวมน้ำใจริมน้ำลาว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อ 
2. เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสมาชิก การให้คำปรึกษา เยี่ยมบ้าน การส่งต่อการบริการและการคุ้มครองสิทธิ
3. เพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีข้อมูล ข่าวสาร การจัดการอย่างเหมาะสม

ที่อยู่สำนักงาน ::  309 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  053-603107
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก :: นางวันเพ็ญ คีรีแก้ว
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  086-9192930
E-mail ::  
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางสมหมาย นพบุรี
2. นายทนงศักดิ์ สุริยะแก้ว
3. นางวันเพ็ญ คีรีแก้ว
4. นายคำปัน คำแก้ว
5. นายสมเผ่น เชียงกันทา
6. นายอุ่นเรือน วงศ์ษา
7. นายสังเวียน นะมะที
8. นางสาวทรงโสภา วงษา

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. กิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิก
2. อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
4. รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ งานวันเอดส์โลก