2nd benefit

2nd benefit

banner qp

กลุ่มรวมทรัพย์ริมน้ำพัฒนา

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน ::  91 หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::   081-6020658
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายอาทิตย์ ภูคำบุศย์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  081-6020658
Email ::
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอาทิตย์ ภูคำบุศย์
2. นายพิทักษ์ สุปัญโญ
3. นายวิชัย จักษุวรรณ
4. นายทวีศักดิ์ กุลสุวรรณ
5. นายศรศักดิ์ กันทะเนตร
6. นายสมชาย คำภุบุตร
7. นายยงยุทธ แสนคำ
8. นางอัมรา เต็มใจ
9. นายอินสม หลวงพา
10. นางศรุตรา ปาเปาอ้าย

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี 

1.งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค