2nd benefit

2nd benefit

banner qp

ชุมชนสันป่าก่อเหนือ

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนเมืองให้มีที่อยุ่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีการเชื่อมโยงงานการจัดการปัญหาต่างๆร่วมกัน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองผุ้บริโภค

ที่อยู่สำนักงาน :: 207/1 หมู่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อองค์กร ::  086-1164690, 096-5055897
โทรสาร ::

ผู้ประสานงานหลัก ::  นายอุดม เป็งยศ, นางคำเอ้ย คำจันทร์
เบอร์หลักผู้ประสานงาน ::  086-1164690, 096-5055897
E-mail ::  
เว็บไซต์ ::

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางยุพิน ทิพย์นวล
2. นางพัฒนา มาลารัตน์
3. นางทับทิม ไชยวงค์
4. นางอรนิดา คำแดง
5. นายอุดม เป็งยศ
6. นายสมศักดิ์ สุภามณี
7. นางวิมล มูลอินทร์
8. นางคำเอ้ย คำจันทร์
9. นางคำภัณ ทะยะนิน
10. นางคำน้อย นิ้วออน
11. นางพนิดา จิตนากร

ผลงานย้อนหลังในรอบ 10 ปี

1. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และความมั่นคงทางอาหาร
2. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
3. การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค